Tin chi tiết

Giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 17/06/2019 3:18:31 CH

 

Giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

(Chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chỉ số B1 có thể được hiểu là chỉ số tổng hợp ý kiến cảm nhận (thông qua trả lời câu hỏi khảo sát) về mức độ tạo thuận lợi hay gây khó khăn cho doanh nghiệp trong tuân thủ những quy định của pháp luật (làm phát sinh chi phí tuân thủ pháp luật: chi phí hành chính; chi phí đầu tư để tuân thủ quy định; phí, lệ phí; chi phí rủi ro pháp lý; chi phí không chính thức).

Ngày 01 tháng 01 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Nhằm nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh theo Hướng dẫn tại Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tư pháp. UBND tỉnh Quảng Trị đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Cắt giảm triệt để các chi phí không hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh (bao gồm: chi phí hành chính, chi phí đầu tư để tuân thủ quy định; phí, lệ phí, chi phí rủi ro pháp lý; chi phí không chính thức); ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp.

- Đánh giá đúng, thực chất gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật mà các doanh nghiệp đã, đang và sẽ tiếp tục gặp phải trong quá trình thực hiện, chấp hành các quy định pháp luật, qua đó, tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc bãi bỏ các quy định tạo ra chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường và chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

- Thực hiện công bố kịp thời, đầy đủ, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa, các nội dung sửa đổi, bổ sung, các quy định mới trong các lĩnh vực kinh doanh dễ làm phát sinh các chi phí không chính thức trong tuân thủ pháp luật.

- Tăng cường tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giải thích quy định của các văn bản pháp luật mới được ban hành để cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh; các doanh nghiệp nắm được các quy định mới của các văn bản pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh; tiếp nhận và kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, kỷ luật trong tổ chức, thực thi và tuân thủ pháp luật; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã giao cho Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực triếp đến hoạt động của mình, cụ thể:

- Văn phòng UBND tỉnh: Tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; tập trung công khai các thủ tục hành chính, cập nhật thường xuyên các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính về điều kiện đầu tư kinh doanh đảm bảo thuận tiện cho việc tìm hiểu, tra cứu, cập nhật thông tin đối với doanh nghiệp; rà soát quy trình giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theo hướng giảm chi phí nộp hồ sơ, nhận kết quả, rút ngắn thời gian, tăng mức độ trả kết quả đúng thời hạn, giảm thời gian đi lại cho doanh nghiệp.

-  Sở Tư pháp: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo không có các quy định mới chứa đựng các yêu cầu không cần thiết, bất hợp lý, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành mà doanh nghiệp đang thực hiện, nếu có những quy định gây khó khăn, vướng mắc làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

          UBND tỉnh cũng đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh HTX tỉnh phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước và của doanh nghiệp để doanh nghiệp nắm bắt, thực hiện. Tăng cường công tác giám sát, phản biện việc thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong các chi phí tuân thủ pháp luật mà các doanh nghiệp đang thực hiện.

Hiện nay, chỉ số B1 của Việt <st1:place w:st="on">Nam tương đối thấp, đứng thứ 96/140 nước (theo Báo cáo kinh tế toàn cầu năm 2018 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF). Để giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho các doanh nghiệp, bảo đảm đạt được mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số B1 của Việt Nam, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh theo chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 thì cả nước nói chung và Quảng Trị nói riêng cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, theo đó, xây dựng và hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật là điều cần thiết hiện nay.

Phước Nghĩa

Lần xem: 413  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quyết định phê duyệt, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.