Tin chi tiết

Công tác chuyển đổi hoạt động của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản theo Luật Đấu giá tài sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 31/05/2019 8:05:09 SA

Công tác chuyển đổi hoạt động của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản theo Luật Đấu giá tài sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 

Điều 23 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có quy định: Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong đó, doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên.

Như vậy, theo Luật Đấu giá tài sản năm 2016, kể từ ngày 01/7/2017, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản chỉ được thành lập dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh.

Đối với các doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày 01/7/2017, theo quy định tại Khoản 2 Điều 80 Luật Đấu giá tài sản năm 2016: Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/7/2017), doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản thì phải đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật này và thực hiện việc đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 25 của Luật này. Trường hợp không đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 23 và không đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 25 của Luật này thì doanh nghiệp đó phải chấm dứt hoạt động đấu giá tài sản.

Hiện nay, các doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được thành lập trước ngày 01/7/2017 đã thực hiện xong việc chuyển đổi hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Nghị định số 62/2017NĐ-CP của Chính phủ, đạt tỷ lệ 100%. Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị cũng đã thực hiện xong việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho các doanh nghiệp này. Bên cạnh thực hiện việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho các doanh nghiệp chuyển đổi, Sở Tư pháp cũng đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 01 doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập mới.

                                                                                                                        Bùi Thị Hồng

 

                                                                                                                Sở Tư pháp Quảng Trị

Lần xem: 329  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quyết định phê duyệt, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.